Björkpyrolan

Bostadsrättsförening

Årsredovisningen

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 fastställdes vid årsstämman den 7 juni 2018.

Den ekonomiska förvaltningen har under räkenskapsåret skötts av Förvaltnings AB Castor i Sundsvall.

Vid räkenskapsåret var samtliga bostadsrätter i föreningen upplåtna. Under året har 5 överlåtelser skett.

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden.

De senaste stadgarna registrerades hos Bolagsverket 2008-06-26.

Efter föredragning av styrelsens årsredovisning samt genomgång av revisorernas berättelse fastställdes resultat- och balansräkningen. Därefter togs beslut om årets resultat och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

arsredovisning_2017.pdf